MAGAZÍN KOMORNÍK

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA DĚČÍN

Publikováno: 11. 3. 2020

Autor: Martin Zíka - OHK Děčín

Obor: Cestovní ruch

Lokalita: nebyla uvedena

Cestovní ruch na Děčínsku:

PŘEDSTAVUJEME CECH CESTOVNÍHO RUCHU DĚČÍNSKA

V letošním roce tomu bude již 5 let, kdy pod Okresní hospodářskou komorou v Děčíně začala pracovat zájmová sekce podnikatelů v cestovním ruchu, která dostala název Cech cestovního ruchu. V tomto článku čtenářům představím, čím se cech zabývá a jaké jsou možnosti spolupráce s ním.

Spokojení turisté v labském kaňonu

V oblasti podnikání je cestovní ruch široký pojem, který se prolíná mnoha obory. Pragmaticky vzato je kýženým výsledkem snažení spokojený turista, který se rád vrací a přispívá svými penězi do lokální ekonomiky.

Foto: Martin Zíka

Cech cestovního ruchu Děčínska funguje jako neformální pracovní skupina pod úřadem OHK Děčín, jejímž cílem je rozvíjet spolupráci podnikatelských subjektů se zaměřením na cestovní ruch. K této skupině se mohou připojit nejen poskytovatelé přímých služeb (ubytování, stravování, půjčovny, apod.), ale i výrobci potravin, farmy, výrobci reklam, různí řemeslníci, prádelny (tzn. subdodavatelé). Podmínkou účasti v Cechu cestovního ruchu je členství v OHK Děčín. Proč tomu tak je?

ROLE OHK DĚČÍN V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

Hlavním úkolem hospodářských komor je podporovat rozvoj příznivých podmínek pro podnikání v daném regionu, hájit zájmy svých členů a poskytovat služby podnikajícím subjektům, tzn. malým živnostníkům i velkým firmám. OHK Děčín například dlouhodobě usiluje o zlepšení dopravní dostupnosti a prostupnosti regionu, o spolupráci mezi školami a firmami, realizuje řadu projektů zaměřených na rekvalifikaci a vzdělávání zaměstnanců, aktivně spolupracuje s vedením měst a obcí při řešení brownfieldů, apod. Členství v OHK je tedy výrazem společenské odpovědnosti takto zapojené firmy, která si díky tomu zpětně zaslouží nejen zvýhodněné služby úřadu OHK, ale i pozitivní vnímání veřejnosti. Na druhou stranu chápeme, že v oblasti byznysu fungují i individuální hráči s velkou sebedůvěrou, kteří o aktivity OHK nemají zájem. Toto zcela respektujeme, a proto užší spolupráci rozvíjíme předně se členy OHK, což se týká i Cechu cestovního ruchu.

Vzhledem k tomu, že celý děčínský region včetně Šluknovského výběžku je vzhledem ke své atraktivitě (České Švýcarsko, Labské pískovce, Lužické hory, České Nizozemí) předurčen k rozvoji služeb cestovnímu ruchu, logicky z toho vyplývá, že i Okresní hospodářská komora Děčín má z věcné podstaty velký zájem na spolupráci s podnikateli a živnostníky, kteří své aktivity zaměřují právě tímto směrem. Víme o tom, jak je komplikovaná spolupráce subjektů mezi sebou a víme též o objektivních překážkách, které podnikání v cestovním ruchu znesnadňují. Chronickým problémem je například nedostatek kvalifikovaného personálu, a to navzdory tomu, že na Děčínsku fungují dvě školy se zaměřením na cestovní ruch.

Úřad OHK Děčín každodenně řeší mnoho jiných záležitostí souvisejících s podnikatelskými aktivitami i v jiných oborech a není kapacitně možné řešit všechny předložené požadavky jen pracovníky OHK. Proto představenstvo rozhodlo o vzniku zájmových pracovních skupin, z nichž každá se věnuje specificky své problematice. Cech cestovního ruchu Děčínska se stal právě před pěti lety první takovou skupinou.

ČÍM SE CECH CESTOVNÍHO RUCHU ZABÝVÁ

Členové cechu se scházejí nepravidelně podle potřeby a projednávají aktuální témata. Výstup jednání slouží jako doporučující podklad pro rozhodnutí představenstva OHK Děčín (schází se jednou měsíčně). Představenstvo danou věc projedná a zaúkoluje úřad OHK Děčín, aby tuto začalo kompetentně řešit. Podnikatelé v cestovního ruchu tak mají k dispozici nástroj, který je mnohem účinnější, než když každý „bojuje“ sám za sebe. Navíc právě úřad OHK je garantem toho, že prioritu mají zájmy obecného rozvoje a rovného přístupu k příležitostem a informacím před individuálními zájmy podnikajících subjektů.

Za dobu svého působení Cech cestovního ruchu pomohl vysledovat hlavní problémy, s nimiž se náš region potýká. Navrhl nápravná opatření, z nichž se mnohá zatím neprojevila v praxi. Za prioritu považujeme zlepšení dopravní obslužnosti zejména v turistické sezóně a zlepšení spolupráce se školami zaměřenými na cestovní ruch. Důraz klademe na zavedení tzv. duálního vzdělávání, které umožní žákům a studentům praxi v reálném prostředí. To pomůže zmírnit personální problémy poskytovatelů služeb.

Kardinální problém, který je charakteristický pro celé Děčínsko, je nízká míra regionální synergie (spolupráce), která by směřovala k rozvoji cestovního ruchu podobným směrem, jako to známe u našich německých sousedů. Je potřeba se vypořádat s nedůvěrou jak mezi podnikajícími subjekty, tak mezi některými rozvojovými organizacemi. Stále totiž chybí obecně akceptovatelný management, který by rozvoj cestovního ruchu řídil podle jasných a obecně přijatelných pravidel.

PRIORITA ČÍSLO JEDNA - SYNERGIE V CESTOVNÍM RUCHU

Z tohoto důvodu si Cech cestovního ruchu OHK Děčín vytyčil za jeden z aktuálních cílů zlepšit vztahy a spolupráci nejen mezi podnikajícími subjekty, ale i mezi obcemi a kompetentními institucemi. Například jsme předjednali navázání úzké spolupráce mezi OHK Děčín a Krajskou komisí značení. Ta se svými dobrovolnými značkaři pečuje o síť značených turistických tras v celém kraji. Tyto značené trasy pro pěší i cyklisty jsou jedním z pilířů rozvoje turistiky a cestovního ruchu, a to zejména v okolí Národního parku České Švýcarsko (z toho důvodu bychom si přáli i aktivní pozitivní spolupráci se správou NP). Turistickou značku, která je chráněným vzorem ve vlastnictví Klubu českých turistů, vnímáme jako jeden z nejúspěšnějších regionálních produktů s velkým synergickým potenciálem. Právě značené turistické trasy přivádějí k našim podnikatelům klientelu a jsou předpokladem volnočasových aktivit návštěvníků našeho regionu (výlety, zážitky, orientace v terénu, aj.).

DALŠÍM CÍLEM JE ROZKLÍČOVAT GORDICKÝ UZEL CESTOVNÍHO RUCHU

Zejména v oblasti Šluknovského výběžku, jehož rekreační kvality a kapacity jsou nesporné, se stále potýkáme se základním problémem, kterému říkáme „gordický uzel cestovního ruchu“. Spočívá v tom, že bez dostatečného počtu solventní turistické klientely nedokážeme udržet kvalitní služby a naopak, bez kvalitních služeb není možné přilákat do regionu více turistických návštěvníků. Tento problém navíc prohlubují v poslední době klimatické problémy, kdy sucho a kůrovec ničí naše krásné lesy, čímž region ztrácí atraktivitu. Podobně i zimy bez sněhu mají katastrofální dopad na provoz zimních sportů. Hledáme tedy nové cesty jak se s tím vším vypořádat.

PODPORA LOKÁLNÍ EKONOMIKY

Filosofií cechu cestovního ruchu OHK Děčín je podpora lokální ekonomiky. Ta z podstatné části stojí na místních produktech a službách. Proto usilujeme o zřízení stálé expozice regionálních produktů v Děčíně a v květnu 2020 připravujeme Burzu regionálních produktů a služeb, která se uskuteční v rámci městských slavností v areálu pod Děčínským zámkem. Chceme tím zviditelnit kvalitní výrobce i poskytovatele služeb a přilákat zájem místních obyvatel i turistických návštěvníků o ně. Také bychom chtěli ve spolupráci s Asociací regionálních značek upozornit na to, že z našeho regionu pochází řada kvalitních produktů certifikovaných značkou Českosaské Švýcarsko - regionální produkt. Více se zaměříme na podporu šetrné turistiky, jejímž výsledkem by mělo být odlehčení přetížených míst v Národním parku České Švýcarsko a naopak zvýšení počtu návštěvníků v oblastech, kde by to pomohlo lokální ekonomice a udržitelnosti klíčových služeb.

VÍTÁME NOVÉ ČLENY CECHU

Pokud byste po přečtení tohoto článku měli zájem se do činnosti Cechu cestovního ruchu aktivně zapojit, zvažte prosím nejprve své členství v OHK Děčín (čímž získáte přístup k zajímavým službám) a následně mne kontaktujte na čísle 775 855 303.

Martin Zíka, jednatel CCR OHK Děčín

FOTOGRAFIE K ČLÁNKU:

Spokojení turisté v labském kaňonu Turisté přicházejí do restaurace. Karel pije Falkenštejn Turisté u provozovny firmy Čokodžemy, s.r.o. Vzkvétající Česká Kamenice Zámecké slavnosti ve Šluknově Bratrské oltáře u České Kamenice Naučná stezka v Lipové Nejsevernější bod České republiky. Rozhledna Růženka na Děčínsku
JINÉ ČLÁNKY