412 511 925, 736 463 745
info@ohkdecin.cz
facebook OHK Děčín

OHK Děčín - členstvíZPĚT NA ÚVOD

Jak se stát členem OHK Děčín

Každému novému zájemci o členství v OHK Děčín doporučujeme dobře zvážit, zda je pro něj toto členství platným přínosem. Nelze například očekávat podporu OHK v případě podnikání, které je v rozporu s dobrými mravy nebo dokonce s platnými právními normami.

Při vážném zájmu o členství v OHK Děčín vám doporučujeme navštívit kancelář OHK Děčín a tuto záležitost projednat přímo s ředitelem kanceláře, který vám ochotně vysvětlí všechny dotazy.

Členství v OHK Děčín je vázáno jednak podpisem etického kodexu člena OHK a také pravidelným ročním členským příspěvkem. V rámci tohoto příspěvku, jehož výši vám sdělí ředitel kanceláře OHK Děčín, můžete čerpat bezplatné služby.

Žádost o členství se podává přihláškou, kterou lze učinit v písemné nebo elektronické formě.

Co nabízíme našim členům

Členství v Okresní hospodářské komoře není jen prestižní záležitostí, ale přináší také řadu podpůrných výhod pro vaše podnikání. Jsou to zejména:
• Užívání loga OHK, které je známkou ověřené důvěryhodnosti firmy.
• Používání vybraných služeb kanceláře OHK Děčín zdarma.
• Bezplatné poradenství při zpracovávání projektů a dotačních žádostí.
• Bezplatná prezentace v internetovém katalogu firem OHK Děčín.
• Možnost publikovat své aktivity v magazínu Komorník.

Etický kodex člena OHK

Být členem nejsilnějšího podnikatelského uskupení, které pracuje na zkvalitnění podmínek pro podnikání v České republice, je vždy prestižní záležitostí.
Členové hospodářské komory mají povinnost se svým podpisem připojit k „Etickému kodexu člena Hospodářské komory České republiky“, jehož znění je uvedeno níže.

Člen hospodářské komory je na základě podpisu etického kodexu oprávněn užívat logo OHK pro svoji prezentaci při všech činnostech svého podnikání. To znamená, že logo může umístit na své administrativní dokumenty a propagační materiály.
Zahraniční partneři vnímají členství v hospodářské komoře jako známku důvěryhodnosti (Hospodářská komora musí tuto důvěryhodnost prověřovat).

Pozn.: Logo OHK lze používat v souladu s platným grafickým manuálem, který je k dispozici u všech složek Hospodářské komory České republiky.


PREAMBULE
Člen Hospodářské komory České republiky je součástí silného podnikatelského seskupení, které společnými silami pracuje na zkvalitnění podmínek pro podnikání. Jako člen této instituce se při své činnosti zasazuje o dodržování právních předpisů České republiky, Zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, v platném znění (dále jen zákon), platných vnitřních norem, smluvních závazků, pravidel správné a uznávané praxe a dále uvedených etických zásad.

§ 1. PROFESIONALITA
Člen Hospodářské komory České republiky se při své činnosti řídí zásadami dobrých mravů, zejména nepoužívá nekalé praktiky, jako je zavádějící reklama, nelegální získávání informací či jejich zneužití, podplácení, cenové dohody apod., které mohou ohrozit nebo poškodit ostatní subjekty působící na trhu. Obchodním partnerům, spolupracovníkům a klientům poskytuje informace a služby na základě objektivních a faktických poznatků s přihlédnutím k jejich zájmům. Vždy upozorňuje na možná omezení a rizika vyplývající z jeho práce a na fakta, která mohou úspěšné poskytnutí služby ovlivnit, sděluje výši požadované odměny a obsah služeb, které jsou v odměně obsaženy. Předchází sporům, v případě jejich vzniku vždy usiluje o smírnou a efektivní cestu řešení.

§ 2. ODPOVĚDNOST
Člen Hospodářské komory České republiky se vždy rozhoduje s ohledem na reálnou možnost dostát svému závazku. Přijímá pouze takové zakázky, které je schopen odborně a efektivně splnit sám nebo s odpovídající odbornou asistencí či na základě korektních smluvních vztahů s dalšími dodavateli. Naopak odmítá zakázky, které by byly v rozporu s právním řádem a tímto etickým kodexem.

§ 3. SOUNÁLEŽITOST
Člen Hospodářské komory České republiky vždy jedná tak, aby zachoval čest a důstojnost podnikatelského stavu a dobrou pověst svou i Hospodářské komory České republiky. Poskytuje aktivně ostatním členům Hospodářské komory České republiky a svým partnerům informace, které jim umožní získat a udržet vlastní čestné postavení v podnikání. Je si vědom, že dodržování stanovených pravidel a sounáležitost k Hospodářské komoře České republiky jej řadí mezi důvěryhodné subjekty podnikatelského stavu.

§ 4. ČESTNOST
Člen Hospodářské komory České republiky jedná v souladu s všeobecně uznávanými morálními hodnotami, chová se objektivně, čestně a odpovědně vůči životnímu prostředí. Jedná tak, aby se vyhnul střetu zájmů a nezneužil svého postavení k osobnímu prospěchu ani ku prospěchu třetích osob. Tentýž přístup prosazuje u svých zaměstnanců.

§ 5. SOLIDARITA
Člen Hospodářské komory České republiky se při své činnosti zasazuje také o dodržování právních předpisů, smluvních závazků a principů podnikatelské etiky ostatními podnikateli a je solidární při společném postupu proti těm, kteří je porušují.

§ 6. UŽÍVÁNÍ LOGA HK
Hospodářská komora České republiky uděluje členovi Hospodářské komory České republiky, který řádně plní své povinnosti, a který se dobrovolně zavázal podpisem etického kodexu tento kodex dodržovat, právo prezentovat své členství v Hospodářské komoře České republiky užíváním loga člena Hospodářské komory České republiky v souladu s platným grafickým manuálem pro užívání loga člena Hospodářské komory České republiky. Člen Hospodářské komory České republiky souhlasí s tím, že bude zařazen do seznamu firem, které přijaly a dodržují etický kodex člena Hospodářské komory České republiky.

Člen Hospodářské komory České republiky si je vědom toho, že poruší-li etické zásady uvedené v tomto kodexu, porušuje tak zároveň podmínky umožňující mu užívání loga člena Hospodářské komory České republiky a dává tím podnět k odpovídajícímu postupu v souladu s vnitřními normami Hospodářské komory České republiky ze strany příslušné složky Hospodářské komory České republiky.


ÚŘAD OHK DĚČÍN | SLUŽBY OHK DĚČÍN | AKCE OHK | NABÍDKY OHK | ČLENSTVÍ V OHK | FIRMY V REGIONU | NABÍDKY A POPTÁVKY | PODPORA PODNIKÁNÍ | PODNIKÁNÍ V NĚMECKU | PROJEKTY OHK DĚČÍN | MÉDIA & PARTNEŘI | MAGAZÍN KOMORNÍK

SMLUVNÍ PARTNEŘI OHK DĚČÍN: