412 511 925, 736 463 745
info@ohkdecin.cz
facebook OHK Děčín

Úřad OHK DěčínZPĚT NA ÚVOD

KANCELÁŘ OHK Děčín:

Myslbekova 80/3, 405 02 Děčín 1 (u Masarykova náměstí)

Úřední hodiny: pondělí až pátek 08.00 - 15.30 hod.

Objednání: tel.: 412 511 925, e-mail: urad@ohkdecin.cz

Kontaktní formulář

Činnost OHK Děčín

OHK sdružuje v současnosti více než 120 podnikatelských subjektů, v nichž je zaměstnána většina pracujících v tomto regionu. OHK Děčín poskytuje administrativní a poradenský servis podnikatelským subjektům. Při komoře je založeno Informační místo pro podnikatele a Poradenské centrum (ve spolupráci s magistrátem města Děčín).

Aktivně podporujeme zlepšování podmínek pro podnikání v děčínském regionu (tyto aktivity řídí a vykonávají jednak členové představenstva a dále pracovníci úřadu OHK Děčín ve spolupráci s dalšími partnery).

Významnou částí činnosti je též podpora podnikatelských aktivit v děčínském regionu včetně asistence při přípravě a předkládání projektů pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU (se smluvními partner)y. Sami realizujeme projekty zaměřené na zlepšení informovanosti podnikajících subjektů, vzdělávaní a rekvalifikace.

Poskytujeme také služby podnikatelům a živnostníkům, o kterých se více dozvíte v sekci SLUŽBY OHK DĚČÍN.

HLAVNÍ ČINNOST OHK DĚČÍN:

• Odborný servis podnikatelům při výběru investičních příležitostí nebo při jednání s partnery.
• Zajišťování propagace podnikatelských aktivit v regionu a podpora studijních oborů ve prospěch místních zaměstnavatelských potřeb.
• Spolupráci s podnikatelskými svazy v tuzemsku a zahraničí.
• Aktuální katalogizace firem - informace o nich.
• Poskytování informací z databáze firem a databáze poptávek a nabídek firem v ČR i zahraničí.
• Organizace prezentace firem formou akcí a inzerce.
• Pořádání odborných seminářů, školení, rekvalifikačních kurzů a poradenství pro podnikatele.
• Spolupracuje na projektech s dalšími partnery (KHK, ČVUT Děčín, UJEP Ústí n. L. aj.), které jsou zaměřeny na podporu a oživení podnikání v Děčínském regionu.
• V rámci ověřovatelské kanceláře Czech Pointu při OHK Děčín vydáváme výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí, rejstříku trestů apod.
• Úřad OHK Děčín je jedním z nemnoha kontaktních míst pro řešení problematiky datových schránek.

Etický kodex člena OHK

Být členem nejsilnějšího podnikatelského uskupení, které pracuje na zkvalitnění podmínek pro podnikání v České republice, je vždy prestižní záležitostí.
Členové hospodářské komory mají povinnost se svým podpisem připojit k „Etickému kodexu člena Hospodářské komory České republiky“, jehož plné znění najdete v sekci ČLENSTVÍ.

Představenstvo OHK Děčín

Představenstvo OHK Děčín je složeno z dobrovolných zástupců podnikatelských subjektů působících v Děčínském regionu. Představenstvo se schází pravidelně jednou měsíčně vyjma prázdnin. Zasedání představenstva řídí volený předseda, který ve spolupráci s ředitelem úřadu OHK Děčín připravuje program. Z představenstva vyplývají úkoly pro úřad OHK Děčín. V případě potřeby jsou na jednání představenstva zváni hosté kompetentní k projednávané problematice.

Členové představenstva OHK Děčín mají mandát vystupovat s pověřením představenstva jménem OHK Děčín při jednání s veřejnými institucemi, partnery a zástupci firem. Každý člen představenstva je neformálním garantem nějaké problematiky spojené s podnikáním.

Ing. Jiří Aster

Předseda představenstva OHK Děčín

Detail

Ing. Dalibor Voborský

Místopředseda představenstva OHK Děčín

Detail

Ing. Martin Vošta

člen představenstva OHK Děčín

Detail

Ing. Bc. Emil Bláha, MBA

Místopředseda představenstva OHK Děčín

Detail

Ing. Martin Weiss

člen představenstva OHK Děčín

Detail

Ing. Jana Šubrtová

Členka představenstva OHK Děčín

Detail

Ing. Dana Štechová

Členka představenstva OHK Děčín

Detail

Ing. Radim Černý

Člen představenstva OHK Děčín

Detail

Jaroslav Hrouda

Člen představenstva OHK Děčín

Detail

Roman Slánský

Člen představenstva OHK Děčín

Detail

Pavel Hamalčík

Místopředseda představenstva OHK Děčín

Detail

Dozorčí rada OHK Děčín

Dozorčí rada je kontrolním orgánem OHK Děčín. Jejím úkolem je dohlížet nad řádným výkonem OHK Děčín, dodržováním stanov a bezchybným hospodařením. O výsledku svého dohledu předkládá dozorčí rada jednou ročně zprávu na valné hromadě OHK Děčín.
Je zvána na všechna zasedání představenstva.

Ing. Jan Mikeš

Člen dozorčí rady OHK Děčín

Detail

Hana Kameníková

Členka dozorčí rady OHK Děčín

Detail

Ing. Jan Houška

Předseda dozorčí rady OHK Děčín

Detail

Zaměstnanci OHK Děčín

Okresní hospodářská komora Děčín má v pracovním poměru dva zaměstnance, kterými jsou ředitel úřadu a projektový manažer. Příležitostně mívá kancelář OHK další zaměstnance, kteří jsou účelově vázáni na realizaci projektů, ze kterých jsou také hrazeni. Výhledově OHK Děčín zvažuje zřídit pobočku ve Šluknovském výběžku, pakliže se prokáže její účelnost a udržitelnost.

Jiří Štajner

Ředitel úřadu OHK Děčín

Detail

Chaširi Munžafjarov

Projektový manažer

Detail

Externí spolupracovníci

OHK Děčín aktivně spolupracuje s řadou externích specialistů. Jedná se především o poradenské služby týkající se problematiky provozování živností a podnikatelských aktivit. Dále spolupracujeme s odbornými lektory při realizaci vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů nebo při zpracování projektů pro strukturální fondy.

Martin Zíka

Správce webu OHK Děčín

Detail

Ing. Petr Landa

Specialista na dotační tituly

Detail

Kde nás najdete (kancelář)

KANCELÁŘ OHK DĚČÍN:
Okresní hospodářská komora Děčín
Myslbekova 80/3
405 02 Děčín 1

TELEFON / FAX:
+420 412 511 925

E-MAIL:
urad@ohkdecin.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
Pondělí až pátek 08.00 - 15.30ZAVŘÍT STRÁNKU

ÚŘAD OHK DĚČÍN | SLUŽBY OHK DĚČÍN | AKCE OHK | NABÍDKY OHK | ČLENSTVÍ V OHK | FIRMY V REGIONU | NABÍDKY A POPTÁVKY | PODPORA PODNIKÁNÍ | PODNIKÁNÍ V NĚMECKU | PROJEKTY OHK DĚČÍN | MÉDIA & PARTNEŘI | MAGAZÍN KOMORNÍK

SMLUVNÍ PARTNEŘI OHK DĚČÍN: