+412 511 925, 736 463 745
info@ohkdecin.cz
facebook OHK Děčín

Úřad OHK DěčínZPĚT NA ÚVOD

Činnost OHK Děčín

OHK sdružuje v současnosti více než 120 podnikatelských subjektů, v nichž je zaměstnána většina pracujících v tomto regionu. OHK Děčín poskytuje administrativní a poradenský servis podnikatelským subjektům. Při komoře je založeno Informační místo pro podnikatele a Poradenské centrum (ve spolupráci s magistrátem města Děčín).

Aktivně podporujeme zlepšování podmínek pro podnikání v děčínském regionu (tyto aktivity řídí a vykonávají jednak členové představenstva a dále pracovníci úřadu OHK Děčín ve spolupráci s dalšími partnery).

Významnou částí činnosti je též podpora podnikatelských aktivit v děčínském regionu včetně asistence při přípravě a předkládání projektů pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Sami realizujeme projekty zaměřené na zlepšení informovanosti podnikajících subjektů, vzdělávaní a rekvalifikace.

Poskytujeme také služby podnikatelům a živnostníkům, o kterých se více dozvíte v sekci SLUŽBY OHK DĚČÍN.

HLAVNÍ ČINNOST OHK DĚČÍN:

• Odborný servis podnikatelům při výběru investičních příležitostí nebo při jednání s partnery.
• Zajišťování propagace podnikatelských aktivit v regionu.
• Spolupráci s podnikatelskými svazy v tuzemsku a zahraničí.
• Aktuální katalogizace firem - informace o nich.
• Poskytování informací z databáze firem a databáze poptávek a nabídek firem v ČR i zahraničí.
• Organizace prezentace firem formou akcí a inzerce.
• Pořádání odborných seminářů, školení, rekvalifikačních kurzů a poradenství pro podnikatele.
• Spolupracuje na projektech s dalšími partnery (KHK, ČVUT Děčín, UJEP Ústí n. L. aj.), které jsou zaměřeny na podporu a oživení podnikání v Děčínském regionu.
• V rámci ověřovatelské kanceláře Czech Pointu při OHK Děčín vydáváme výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí, rejstříku trestů apod.

Etický kodex člena OHK

Být členem nejsilnějšího podnikatelského uskupení, které pracuje na zkvalitnění podmínek pro podnikání v České republice, je vždy prestižní záležitostí.
Členové hospodářské komory mají povinnost se svým podpisem připojit k „Etickému kodexu člena Hospodářské komory České republiky“, jehož plné znění najdete v sekci ČLENSTVÍ.

Představenstvo OHK Děčín

Představenstvo OHK Děčín je složeno z dobrovolných zástupců podnikatelských subjektů působících v Děčínském regionu. Představenstvo se schází pravidelně jednou měsíčně vyjma prázdnin. Zasedání představenstva řídí volený předseda, který ve spolupráci z ředitelem úřadu OHK Děčín připravuje program. Z představenstva vyplývají úkoly pro úřad OHK Děčín. V případě potřeby jsou na jednání představenstva zváni hosté kompetentní k projednávané problematice.

Členové představenstva OHK Děčín mají mandát vystupovat s pověřením představenstva jménem OHK Děčín při jednání s veřejnými institucemi, partnery a zástupci firem.

Ing. Jiří Aster

Předseda představenstva OHK Děčín

Detail

Dozorčí rada OHK Děčín

Dozorčí rada je kontrolním orgánem OHK Děčín. Jejím úkolem je dohlížet nad řádným výkonem OHK Děčín, dodržováním stanov a bezchybným hospodařením. O výsledku svého dohledu předkládá dozorčí rada jednou ročně zprávu na valné hromadě OHK Děčín.

Zaměstnanci OHK Děčín

Okresní hospodářská komora Děčín má pouze jednoho pevného zaměstnance, kterým je výkonný ředitel úřadu OHK. Příležitostně má kancelář OHK další zaměstnance, kteří jsou účelově vázáni na realizaci projektů, ze kterých jsou hrazeni. Výhledově OHK Děčín zvažuje zřídit pobočku ve Šluknovském výběžku, pakliže se prokáže její účelnost a udržitelnost.

Jiří Štajner

Ředitel úřadu OHK Děčín

Detail

Externí spolupracovníci

OHK Děčín aktivně spolupracuje s řadou externích specialistů. Jedná se především o poradenské služby týkající se problematiky provozování živností a podnikatelských aktivit. Dále spolupracujeme s odbornými lektory při realizaci vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů nebo při zpracování projektů pro strukturální fondy.

Martin Zíka

Správce webu OHK Děčín

Detail

Kde nás najdete (kancelář)

KANCELÁŘ OHK DĚČÍN:
Okresní hospodářská komora Děčín
Myslbekova 80/3
405 02 Děčín 1

TELEFON / FAX:
+420 412 511 925

E-MAIL:
urad@ohkdecin.cz

ÚŘEDNÍ HODINY:
Pondělí až pátek 07.30 - 15.30


ÚŘAD OHK DĚČÍN | SLUŽBY OHK DĚČÍN | AKCE OHK | NABÍDKY OHK | ČLENSTVÍ V OHK | FIRMY V REGIONU | NABÍDKY A POPTÁVKY | PODPORA PODNIKÁNÍ | PODNIKÁNÍ V NĚMECKU | PROJEKTY OHK DĚČÍN | MÉDIA & PARTNEŘI

SMLUVNÍ PARTNEŘI OHK DĚČÍN: